Bezpečnostné tabuľky

Bezpečnostné tabuľky sa obvykle používajú na prevenciu nehôd a k ochrane zdravia na pracovisku. Používajú sa hlavne vo firmách a vo verejných budovách.
Bezpečnostné tabuľky sú tvorené kombináciou tvarov, farieb a grafických symbolov a sú určené na jednoznačnú informáciu o bezpečnosti a riziku.

Bezpečnostné tabuľky sú rozdelené do piatich oblastí:

Únikové tabuľky - napríklad núdzové východy, únikové cesty alebo zariadenia prvej pomoci
Tabuľky požiarnej ochrany - označujú umiestnenie hasiacich prístrojov a ukazujú, kde sa nachádzajú požiarne a dymové hlásiče
Zákazové tabuľky - zakazujú určité správanie, ktoré by mohlo viesť k potenciálnemu nebezpečenstvu
Príkazové tabuľky - vyžadujú určité správanie, ktoré má chrániť ľudí a predchádzať nehodám
Výstražné tabuľky - upozorňujú diváka na možné riziko

Pre všetky bezpečnostné tabuľky platí: musí byť trvalo pripevnené a jasne rozpoznateľné. Jasne rozpoznateľné znamená, že veľkosť tabuľky a výška pripevnenia sú prispôsobené okolnostiam danej situácie.