Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - Predaj je výhradne určený iba pre firmy, veľkoobchodných odberateľov a verejné inštitúcie.

I. Základné ustanovenie

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.bezpecnostne-tabulky.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je (ďalej aj "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ")

  a kupujúceho (ďalej tiež "kupujúci" alebo "zákazník"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.
 2. Uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.bezpecnostne-tabulky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim - inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá v tej súvislosti koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci - podnikateľ"), riadia sa ich vzájomné vzťahy zákonom č 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v platnom znení a primerane tiež týmito obchodnými podmienkami. V tomto prípade sa však kupujúci nepovažuje za spotrebiteľa a nemá tak ani právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.
 3. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi ním a predávajúcim, a ďalej že sa s nimi riadne oboznámil, sú mu jasné, zrozumiteľné a zaväzuje sa nimi riadiť. Týmto okamihom zároveň kupujúci potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v okamihu uskutočnenia či odoslaní objednávky. Akékoľvek zmeny a úpravy obchodných podmienok urobené po odoslaní objednávky sa pre príslušný vzťah predávajúceho a kupujúceho považujú za neúčinné. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 53a ods 1 Občianskeho zákonníka.
 4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.bezpecnostne-tabulky.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

II. Ochrana osobných údajov

 1. Prístup na stránky www.bezpecnostne-tabulky.sk môže byť podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov kupujúceho. V takom prípade bude predávajúci s týmito údajmi nakladať v súlade so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.
 2. Poskytnuté osobné údaje môže Predávajúci využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy len za podmienok uvedených nižšie.
 3. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, tj najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu, právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať, na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať primeranú nápravu. Ak si kupujúci želá opraviť osobné údaje, ktoré o ňom predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@bezpecnostne-tabulky.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

III. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

 1. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Skôr než kupujúci potvrdí objednávku, bude mať právo celú objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne upraviť. Pokiaľ s podobou objednávky kupujúci súhlasí, potvrdí súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a odošle objednávku na spracovanie. Toto odoslanie je záväzné.
 2. Predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu objednávky tak, že pošle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväznú akceptáciu objednávky.
 3. Predávajúci má právo pred odovzdaním predmetu objednávky vykonať kontrolu identifikačných údajov kupujúceho, a to pre istotu správneho odovzdanie objednaného tovaru. Podaním objednávky kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky predávajúceho a ďalej výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v dobe urobenie a odoslanie objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva je uzatvorená e-mailovou akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Od tohto okamihu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 4. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, výška ceny, obstaranie neštandardných veľkostí, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad písomne ​​alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú a zmluva tak stráca platnosť v prípade, že kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Na tieto skutočnosti bude kupujúci v akceptácii objednávky predávajúcim takisto upozornený.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, a to v akejkoľvek fáze vybavenie objednávky. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov, a to v akejkoľvek fáze vybavenie objednávky. O neakceptácie objednávky z dôvodu zjavnej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom.
 6. Zmluva je uzatváraná v českom alebo slovenskom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia v elektronickej forme po dobu 5 rokov a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že pri prevzatí tovaru plateného prostredníctvom platobnej karty je predávajúci oprávnený overiť totožnosť osoby preberajúcej tovar osobným dokladom, tj občianskym preukazom alebo cestovným pasom, a zaznamenať si číslo osobného dokladu, prípadne iný údaj identifikujúci osobu, ktorá tovar prevzala, v záujme predchádzania podvodom pri zneužití odcudzených platobných kariet a ochrany práv pravého vlastníka platobnej karty. Na zaznamenanie osobných údajov spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete ak jeho uchovanie po dobu šiestich mesiacov od dátumu prevzatia tovaru sa výslovne predávajúcemu tj predávajúci ako správcovi udeľuje súhlas.

IV. Cena a platba

 1. Ceny uvedené na webových stránkach bezpecnostne-tabulky.sk sú uvádzané ako konečné, bez DPH, a to až do doby ich zmeny. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, či iným spôsobom vydaného oznámenia.
 2. Náklady na dopravu, ktorých výška sa môže líšiť podľa konkrétnej objednávky (v závislosti od spôsobu zvolenej dopravy), sú následne pripočítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená i vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke a v emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.
 3. Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru je kupujúcemu vystavená zálohová faktúra vo výške 50% z predajnej ceny tovaru. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný pred akceptáciou objednávky. Pri objednávke tovaru s požiadavkou kupujúceho na následnú špeciálnu úpravu predávajúcim, je vystavená zálohová faktúra vo výške až 100% z predajnej ceny tovaru. Záloha na exkluzívnu a špeciálnu objednávku je v celej výške nevratná.
 4. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.
 5. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu a predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti predávajúci bezodkladne plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom), nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.
 6. U kupujúcich, ktorí sú u predávajúceho evidovaní ako podnikatelia a stáli obchodní partneri a ktorí tovar nakupujú v režime zák. č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, môže byť splatnosť kúpnej ceny za tovar dohodnutá inak. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, ak je tovar dodaný pred zaplatením celej kúpnej ceny, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania, ktorý sa dojednáva vo výške 0,035% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
 7. Dňom splatnosti sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa.
 8. Ak bude kupujúci uvedený v odseku 4 v omeškaní so zaplatením čo i len časti kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený:
  • požadovať pri všetkých ďalších dodávkach platbu vopred (zálohou) alebo v hotovosti pri odovzdaní,
  • požadovať doplatenie kúpnej ceny o poskytnutú zľavu,
  • zastaviť všetky ďalšie dodávky až do úplného zaplatenia všetkých peňažných záväzkov,
  • odstúpiť od zmluvy.

V. Dodanie tovaru

 1. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude kupujúcim hradená pri prevzatí, tj na dobierku, plynúť dňom platného uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok, tj po odoslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany predávajúceho. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, tj napr prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Konkrétne termíny dodania tovaru sú stanovené v katalógu tovaru u každého výrobku a do uvedených termínov sa započítavajú len pracovné dni. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tomto bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasenie kupujúceho. Ak kupujúci so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári, prípadne výdajné miesto zvolenej zákazníkom v prípade osobného odberu tovaru. Dodanie tovaru prebieha v pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín alebo podľa pravidiel stanovenými prepravcovi tovaru.
  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe, patrí predávajúcemu odplata za uskladnenie tovaru vo výške 1 EURo za každý začatý deň.
 3. Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:
  1. dobierkou (platba v hotovosti vodičovi dopravcu pri odovzdaní za tovar, vrátane stanoveného poplatku za dobierku),
  2. prevodom z účtu na účet oproti zálohovej faktúre.
 4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch už vyššie spomínaných sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je potom priložená v označenom balíku. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčaný podobný postup, aby sa predišlo sporom o tom, kedy vada na tovare vznikla. Spotrebiteľovi nemôže nedodržaním tohto odporúčania vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, najmä na práve uplatniť reklamáciu. V prípade, že kupujúci odmietne bez závažného dôvodu prevziať tovar, má sa za to, že tovar bol prevzatý dňa, kedy k tomuto predaju malo dôjsť.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo je mu dodaný tovar odovzdaný, ak vopred v plnej výške uhradil dohodnutú cenu. V ostatných prípadoch nadobúda odberateľ vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

VI. Záruka a servis

 1. Záruku na predávaný tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu, na webových stránkach bezpecnostne-tabulky.sk či v priloženom záručnom liste uvedené pri danom produkte inak, je záručná doba na produkty všetkých značiek pre spotrebiteľa 12 mesiacov a pre ostatných kupujúcich potom v dĺžke uvedenej v katalógu, na webových stránkach bezpecnostne-tabulky.sk či v priloženom záručnom liste. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a prípadne sa predlžuje o dobu, po ktorú je tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína plynúť nová záruka.
 2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, živelnými pohromami. Záruka sa nevzťahuje na tovar užívaný v rozpore s pokynmi predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje tiež na tovar, pri ktorom boli týmto spôsobom narušené, poškodené alebo zničené jeho súčasti. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté jeho použitím v rozpore s inštrukciami / návodom k nemu patriacim. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté nevhodným spôsobom skladovania.
 3. O uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru je nutné spísať zápis o reklamácii, kupujúci v ňom uvedie, ako požaduje v rámci možností daných zákonom reklamáciu vybaviť. Reklamovaný výrobok musí byť pri reklamácii odovzdaný s vyplneným reklamačným protokolom, ktorý bude na požiadanie zaslaný elektronicky.
 4. Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to najlepšie predložením dokladu o nákupe - faktúry a podrobne opísať vadu výrobku. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, to znamená vrátane všetkých manuálov, iného prípadného príslušenstva a podobne, pokiaľ možno aj zabalený v pôvodnom obale. V prípade nepredloženia záručného listu (faktúry) či pochybnostiach predávajúceho o tom, že s údajmi v ňom bolo manipulované, môže predávajúci reklamáciu odmietnuť. Pri stanovení začiatku plynutia záručnej doby bude vychádzať zo svojej evidencie (potvrdený dodací list). Pred zaslaním tovaru na reklamáciu sa odporúča závadu najprv konzultovať.
 5. Podmienky pre poskytnutie záruky a reklamácie sa ďalej riadi reklamačným poriadkom, v platnom znení, ktorý je umiestnený na webových stránkach predávajúceho bezpecnostne-tabulky.sk.

VII. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podľa § 53 ods 7 zák. č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v účinnom znení, odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného tovaru. Odstúpenie musí byť urobené tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty oznámenia o odstúpení, najlepšie tak, aby bolo v prípade potreby preukázateľné, tj e-mailom na adresu info@bezpecnostne-tabulky.sk alebo na adresu prodejca s uvedením čísla objednávky as údajmi uvedenými v kúpnej zmluve. Pre urýchlenie vybavenie vrátenia kúpnej ceny odporúčame kupujúcemu tovar vrátiť bez zbytočného odkladu po odoslaní oznámenia o odstúpení buď fyzickým dodaním späť na výdajné miesto, kde bol tovar odovzdaný kupujúcemu alebo odoslaním na adresu predávajúcemu (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, návodu, a podobne. Náklady na prepravu tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V záujme skvalitňovania našich služieb si dovoľujeme požiadať o uvedenie dôvodu vrátenia. Táto informácia však nie je povinná (zákon ju nevyžaduje), nemá žiadny vplyv na platnosť odstúpenia a slúži len pre skvalitnenie služieb.
 2. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy už po odoslaní tovaru na adresu kupujúceho, ale ešte pred jej prevzatím (neprevzatie tovaru), má predávajúci právo na náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odoslaním objednávky.
 3. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, pokiaľ k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave. Prípadnú kompenzáciou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu, jej výšku je však povinný preukázať. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúča predávajúci tovar zabaliť tak, aby bolo počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu. Akonáhle predávajúci vrátený tovar dostane, je povinný ho bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, prekontrolovať a preskúšať. Ak je tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, odošle predávajúci bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od zmluvy kupujúcemu informáciu, že tovar bol vrátený v poriadku a vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar a náklady spojené s doručením tovaru nakúpeného cez e-shop kupujúcemu (dopravné, balné, apod), podľa požiadavky kupujúceho, buď odoslaním peňazí na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho (pri odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie, akým spôsobom požaduje vrátenie kúpnej ceny).
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa ustanovenia § 53 ods 8 zák. č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v účinnom znení, od zmluvy:
  1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, (netýka sa služby doprava spojené s kúpou tovaru, odstupuje Ak kupujúci od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru v lehote 14 dní od prevzatia tovar),
  2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
  3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
IX. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2022 a sú platné do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok.